rentslider2

Beriem týmto na vedomie a potvrdzujem, že som bol personálom Cyklopointu Čutkovská dolina oboznámený s povahou, štýlom a spôsobom jazdy na zverenom dopravnom prostriedku.

Potvrdzujem, že som fyzicky aj psychicky spôsobilý absolvovať jazdu na zverenom dopravnom prostriedku a nie som si vedomý žiadnych okolností, ktoré by bránili mojej účasti na jazde. Beriem na vedomie, že nesprávna alebo riskantná manipulácia so zvereným dopravným prostriedkom v dôsledku vlastného pričinenia, pričinenia ostatných účastníkov jazdy alebo aj iných okolností, ktoré nie sú v tomto okamihu známe, môže viesť k poškodeniu vlastného zdravia a zdravia ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách alebo viesť ku škodám na majetku.

Svojím súhlasom s týmto vyhlásením beriem všetky tieto riziká na vedomie a preberám plnú zodpovednosť za škody na zdraví a majetku akejkoľvek povahy. Ďalej súhlasím s tým, že za žiadnych okolností nebudem od občianskeho združenia Liptovský cyklistický spolok požadovať náhradu škody akejkoľvek povahy spôsobené mojou dobrovoľnou účasťou na jazde na zverenom dopravnom prostriedku.

Darca týmto potvrdzuje, že bol oboznámený s obsluhou zvereného materiálu. V prípade krádeže, alebo poškodenia zverenej veci sa zaväzuje uhradiť celú čiastku opravy, prípadne zostatkovú cenu.

Svojim súhlasom potvrdzujem, že som si prečítal všetky body tohto vyhlásenia, ktorým rozumiem, a s ktoré plne akceptujem.