Jánošíkova kolkáreň

Jánošíkova kolkáreň

Výnimočné výhľady na celú okolitú krajinu. To musíš vidieť!

Rezervácia s najvyšším stupňom ochrany príprody chráni pôvodné spoločenstvá horských smrečín. Prevažnú časť rezervácie tvoria jarabinové smrečiny (Sorbeto-Piceetum), prevažne 100 a viac ročné. Lesné porasty sú riedke a nízke, typické pre drsné horské podmienky vrcholových častí pohoria. V podraste sa na kyslých pôdach vyvinuli spoločenstvá brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus), brusnice obyčajnej (Vaccinium vitis idaea), podbelice alpínskej (Homogyne alpina) a ďalších.Územie je významným tokaniskom dnes už vzácneho hlucháňa obyčajného (Tetrao urogalus). Rezervácia poskytuje útočisko aj našim najvzácnejším veľkým mäsožravcom medveďovi hnedému (Ursus arctos) a rysovi ostrovydovi (Lynxlynx). Územie Veľkej Fatry so veľkou koncentráciou prírodných hodnôt vyhlásili v roku 1973 za chránenú krajinnú oblasť a v roku 2002 za Národný park Veľká Fatra. Základné prírodné hodnoty Veľkej Fatry spočívajú v skutočnosti, že ide o rozsiahle horské územie s členitým povrchom, bohatým výskytom krasových javov, so súvislými lesmi, s rozsiahlym a typickým hôľnym pásmom, dlhými dolinami, pestrým rastlinstvom a živočíšstvom a najväčším náleziskom pôvodného výskytu tisu obyčajného v Európe. Národný park má rozlohu 404 km2, jeho ochranné pásmo 261 km2. Značná časť územia má vyšší stupeň ochrany v rámci maloplošných chránených území. Správa Národného parku Veľká Fatra sídli vo Vrútkach. Východiskami pre turistiku sú mestá Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, lyžiarske strediská Donovaly, Malinô Brdo a rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, ktorá je súčasťou kultúrneho dedičstva Unesco.

F

Fotogaléria